บรรณากร


ผศ.ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์


 

ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของเว็บโอเมตริกซ์ (July 2018)
.. อ่านต่อ ..
การจัดทำระบบการควบคุมภายในสินค้าส้มโอขาวใหญ่ สมุทรสงครามและลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม
.. อ่านต่อ ..
AMAZING LOCAL THAILAND “เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต”
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 
.. อ่านต่อ ..
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
.. อ่านต่อ ..
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (Macroeconomics 1)
.. อ่านต่อ ..
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา : บ้านโนนข่า อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
.. อ่านต่อ ..
การจัดซื้อในโซ่อุปทาน
.. อ่านต่อ ..
การสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัยจากการตั้งประเด็นคำถามในการสร้างสรรค์สู่องค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัย ชุด “การอยู่ร่วมกัน” 
.. อ่านต่อ ..
การประกวด ไอโออิ ไวรัล วิดีโอ คอนเทส
.. อ่านต่อ ..
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
.. อ่านต่อ ..
Interaction of moisture content and fat content on puffing properties of expanded-product from native rice starch
.. อ่านต่อ ..
วิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์โฆษณา ของธนญชัย ศรศรีวิชัย
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการตลาดเพื่อส่งเสริม ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาชุมชนเกาะเกร็ด
.. อ่านต่อ ..
กลยุทธ์การผลิตภาพยนตร์ไทยในยุคดิจิทัล
.. อ่านต่อ ..