๑. เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย

๒. เพื่อเป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การประชุมทางวิชาการ และการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรทั้งภายในและภายนอกระดับชาติและนานาชาติ

๔. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้แก่สังคมผ่านทางเว็บไซต์