โครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด”
.. อ่านต่อ ..
อาจารย์พรทิพย์  เหลียวตระกูล (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทอุดมศึกษา ในการประกวดโครงการต้นแบบพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย 12 ประการ จากคณะกรรมการจัดงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริ
.. อ่านต่อ ..
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ (สาขาวิชาเคมี) ได้รับรางวัล Session Best Paper International conference of Higher Education and Innovation Group (HEAIG) Pattaya (Thailand)
.. อ่านต่อ ..
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ (สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์) รางวัลผลงานนวัตกรรมดี จากการประกวด นวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ หัวข้อ ICT Innovations for eHealth & mHealt
.. อ่านต่อ ..
ผศ.ดร.ประไพ  ศรีดามา (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ได้รับรางวัล รองชมเชย กลุ่มวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาคบรรยาย เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับสารคดีสัตว์ในรูปแบบภาพเสมือนจริง 3 มิติด้วยเท
.. อ่านต่อ ..
ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย) ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย กลุ่มผลงานวิจัยทั่วไป เรื่องการศึกษาประสิทธิผลทางคลินิกของยาประละไพลแคปซูลต่อการฟื้นฟูสตรีหลังคลอด
.. อ่านต่อ ..
อาจารย์เอกราช วรสมุทรปราการ (สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) ผลงานติดอันดับ 1 ใน 20 โครงการ Character Design Workshop
.. อ่านต่อ ..
อาจารย์ดุษฎี เทิดบารมี (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับดีมาก ประเภทนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในงาน “การประชุมใหญ่โครงการการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 HERP CON
.. อ่านต่อ ..
อาจารย์ มบส.​(สาขาวิชาจุลชีววิทยา) ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับดีมาก ประเภทนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในงาน “การประชุมใหญ่โครงการการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 HERP CONGRESS V”
.. อ่านต่อ ..
อาจารย์ มบส. (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์) ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับดีมาก ประเภทนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ในงาน “การประชุมใหญ่โครงการการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 HERP CONGRESS V”
.. อ่านต่อ ..