ผศ.ชวลิต ผู้ภักดี

KCAL : Knowledge, Culture, Art, Language

K คือความคลี่คลายว่า Knowledge   ::   ในคำเทศ Kilometres หมาย

Cal mean to calories พลังพราย   ::   เป็นเงื่อนงำอภิปราย KCAL เอย

 

บรรณกร


ปราชญ์รึเรียนรู้แต่หากวัฒนธรรมพา

ศิลปเปล่งเรขา

ลักษณปราชญปรุงน้อม

รอบรู้คือเทียนทรรศน์

เสริมศิลปวิทยา

ตำราร่วมล้อม

งามเงื่อน จิตรนอ

แนบด้วยภาษา

สว่างวัฒนธรรมพา

สื่อภาษาเปลวปราชญ์พราย

   ประพันธ์โดย
ผศ. ชวลิต ผู้ภักดี

 

ผลงานสร้างสรรค์ : Racing (เทคนิคสีโปสเตอร์ สีน้ำ บนกระดาษ)
.. อ่านต่อ ..
ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (2563)
.. อ่านต่อ ..
ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์
.. อ่านต่อ ..
บทกวีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช
.. อ่านต่อ ..
มองพระอภัยมณีในเชิงอุปลักษณ์ ตอน ชีเปลือย! อุปลักษณ์ของ…
.. อ่านต่อ ..
อ่านเพื่อสร้างปัญญา
.. อ่านต่อ ..
มองพระอภัยมณีในเชิงอุปลักษณ์ ตอน นางวาลีรูปชั่วตัวดำแต่….
.. อ่านต่อ ..
ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของบทอาศิรวาทในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมนาถราชินีในรัชกาลที่ ๙
.. อ่านต่อ ..
สุภาษิตพระร่วง
.. อ่านต่อ ..
ศรีปราชญ์ ยอดกวีแห่งกรุงศรีอยุธยา
.. อ่านต่อ ..
สำนึกความเป็นไทย
.. อ่านต่อ ..
แผนบริหารการสอนประจำรายวิชานาฏยศึกษาวิเคราะห์   
.. อ่านต่อ ..
มองพระอภัยมณีในเชิงอุปลักษณ์ ตอนผีเสื้อสมุทรเป็น “ยักษ์” จริงหรือ
.. อ่านต่อ ..
ภาษาไทยทีควรรู้ ตอน 3 ผ้าขาวม้า
.. อ่านต่อ ..
บทกวีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
.. อ่านต่อ ..