การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
.. อ่านต่อ ..
ผลิตภัณฑ์เจลต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดอรพิม
.. อ่านต่อ ..
การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดใบมะขามที่ปลูกในประเทศไทย
.. อ่านต่อ ..
การศึกษาสภาวะการปลูกสมุนไพรพลูจีนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ให้ได้ตามตำรามาตรฐานสมุนไพรไทย
.. อ่านต่อ ..
การควบคุมมาตรฐานสมุนไพรบัวบกในเขตพื้นที่ ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ตามตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
.. อ่านต่อ ..
ลูกชิต : ผลผลิตจากต้นตาว
.. อ่านต่อ ..
ประสะไพล : ยาไทยหลังคลอด
.. อ่านต่อ ..
Selection and Spread of Artemisinin-Resistant Alleles in Thailand Prior to the Global Artemisinin Resistance Containment Campaign
.. อ่านต่อ ..
Prevalence of porcine reproductive and respiratory syndrome virus detection in aborted fetuses, mummified fetuses and stillborn piglets using quantitative polymerase chain reaction
.. อ่านต่อ ..
ความชุกและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
.. อ่านต่อ ..
การตรวจหาเอนไซม์บีตา – แลคทาเมสชนิดฤทธิ์ขยาย และแอมพ์ซี บีตา – แลคทาเมสในเชื้อกลุ่มเอนเทอโรแบคเทอริซีอี
.. อ่านต่อ ..
การจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus โดยวิธีการศึกษา ทางฟีโนไทป์และจีโนไทป์
.. อ่านต่อ ..
Effects of Aquilaria crassna on Xanthine Oxidase Activity In Vitro and Hyperuricemic Mice
.. อ่านต่อ ..