University of Science,VNUHCM, Hochi minh City, Vietnam

ระยะเวลาเริ่ม : 22/08/2014 (สัญญาสี่ปี) ระยะเวลาสิ้นสุด : ค.ศ.  2018 ...
อ่านเพิ่มเติม

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภายในประเทศ

ระยะเวลาเริ่ม : 21/07/2560 (สัญญาห้าปี) ระยะเวลาสิ้นสุด : 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทค ...
อ่านเพิ่มเติม