ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2562

โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ...
อ่านเพิ่มเติม

 

การผลิตบัณฑิตครู

เทคนิคการสอน สื่อ นวัตกรรม และรูปแบบการสอนที่ทันสมัย

จิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี


การผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

แพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ และเภสัชกรรมไทย

ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก ไม้ผล ความหลากหลายทางชีวภาพ

 


การผลิตบัณฑิตทางดนตรี

ดนตรี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม นาฏยศิลป์และการแสดง

การผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ

การท่องเที่ยว การบัญชี ธุรกิจบันเทิง และคหกรรมศาสตร์

อัตลักษณ์ความเป็นเลิศครู

🏆

อัตลักษณ์ความเป็นเลิศครู รูปภาพที่เกี่ยวข้อง(ใหม่)