ผู้รับผิดชอบโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กรณีติดต่อเรื่อง ต่อไปนี้

  1. การเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านสำหรับนิสิตสาขาวิชาความเป็นเลิศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2. การเสนอขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาให้ นิสิต นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
  3. การเสนอขอรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการกลั่นกรองและคัดเลือกให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสาขาวิชาความเป็นเลิศและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของคณาจารย์ และในส่วนของนิสิตนักศึกษา
  4. การส่งผลงานวิชาการ/บทความวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานการแสดง/บทเพลง/บทละคร/สารคดี/กิจกรรม/สื่อ/นวัตกรรม งานประดิษฐ์ หรืออื่นๆ ในสาขาความเป็นเลิศและหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อได้โดยตรงที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร (ผู้ช่วยอธิการบดี) สำนักงาน : อาคาร 6 ชั้น 6 เบอร์โทร 024737000 ต่อ 1013 หรือเบอร์มือถือ 081-948-7715กรณีติดต่อสอบถามทางด้านเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ หรือ มีข้อสงสัยเรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดส่งข้อมูล

ติดต่อได้ที่ คุณวีรวุฒิ  ฉัตรธนโชติกุล สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 8 เบอร์ 024737000 ต่อ 1722, 1723 หรือเบอร์มือถือ 084-083-7065