ชื่อผลงานทางวิชาการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทผลงานทางวิชาการ หนังสือคู่มือการท่องเที่ยว

ปีที่พิมพ์ :  ม.ป.ป.

ข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ปี 2560, 196 หน้า

ชื่อเจ้าของผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช  ดร.เพียรพิทย์ โรจนปุณยา อ.นราธร สายเส็ง อ.อาทิตย์ อินธาระ และ อ.ตุลย์ จิรโชคโสภณ , สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

บทนำเข้าสู่ความน่าสนใจของผลงานทางวิชาการ : เนื้อหาสาระของหนังสือคู่มือเส้นทางท่องเที่ยว

คู่มือเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีเล่มนี้ สำเร็จขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ ผศ.ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดชและคณะ ที่ได้ร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าให้ท้องถิ่นและสังคม โดยยึดแนวทางการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายของสมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทร เทพยวรางกูร ที่พระราชทานไว้ ดังใจความตอนหนี่งว่า “…..ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องถิ่น….” กอปรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารดีที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงนับได้ว่างานชิ้นนี้ ได้สนองพระบรมราโชบายของพระองค์อย่างแท้จริง  ซึ่งคู่มือเส้นทางนี้ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี  อำเภออู่ทอง การสังเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละตำบล ตามประเภทการท่องเที่ยว (ตำบลบ้านโข้ง ตำบลพลับพลาไชย ตำบลดอนคา ตำบลหนองโอ่ง ตำบลอู่ทอง ตำบลจระเข้สามพัน  ตำบลสระยายโสม ตำบลยุ้งทะลาย ตำบลกระจัน  ตำบลเจดีย์ ตำบลบ้านดอน ตำบลสระพังลาน ตำบลดอนมะเกลือ  เจดีย์โบราณเมืองอู่ทอง การท่องเที่ยวอู่ทอง และแผนที่เส้นทางปั่นจักรยานเมืองอู่ทอง

 

สรุปสาระสำคัญของคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี :

          จังหวัดสุพรรณบุรี มีคำขวัญประจำจังหวัดคือ “ เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลืองลือพระเครื่อง  รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง” เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ภาคกลาง มีพื้นที่ 5,358,.01 9 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ปานกลาง3-10 เมตร มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม แบ่งเขตการปกครองเป็น 10 อำเภอ คือ เมืองสุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ ด่านช้าง เติมบางนางบวช บางปลาม้า ศรีประจันต์ สองพี่น้อง สามชุก หนองหญ้าไซ และอู่ทอง

อำเภออู่ทอง  มีคำขวัญคือ “แหล่งรอยพระพุทธบาท เกียรติประกาศเรื่องทอผ้า เจ้าพ่อพระยาจักร ถิ่นรักไทยทรงดำ ถ้ำเสือพระดี มีคอกช้างดิน ถิ่นเก่าน้ำตก” อำเภอนี้ เป็นอำเภอที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแหล่งศูนย์รวมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ประมาณ  641 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 13 ตำบล  155 หมู่บ้าน ภูมิประเทศแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ แบบภูเขาและที่สูง แบบลูกเคลื่อนลอนลาด แบบที่ราบลุ่มแม่น้ำจรเข้สามพัน

ในการสังเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละตำบลตามประเภทของการท่องเที่ยว มีสถานที่น่าใจทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และอื่น ๆ ดังนี้

 1. ตำบลบ้านโข่ง          — วัดบ้านดงน้อย
 2. ตำบลพลับพลาไชย — ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  กลุ่มทอผ้าบ้านขามผ้าไทย
 3. ตำบลดอนคา               — วัดเขาดีสลัก วัดเขากำแพง วัดโพคาราม กลุ่มทอผ้าบ้านหนองดอนคา
 4. ตำบลหนองโอ่ง  – อุทยานพระฤาษีนารอด  NPJ Fantasy วัดเขาถ้ำโกปิดทอง
 5. ตำบาลอู่ทอง – สวนหินธรรมชาติพุหางนาค โรงหล่อวิเชียร ชุมชนบ้านดงเย็น พิพิธภัณฑ์

สถานแห่งชาติอู่ทอง  วิถีชีวิตชาวบ้านโคก วัดเขาทำเทียม

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 1. ตำบลจรเข้สามพัน  – วนอุทยานพุม่วง วัดถ้ำเขาเสือ วัดโพธาราม กลุ่มทอผ้าวังทอง
 2. ตำบลสระยายโสม – วัดสระยายโสม ศาลยายโสม ศาลเจ้าพ่อสระยายโสม
 3. ตำบลยุ้งลาย – วัดใหม่สิทธาวาส
 4. ตำบลกระจัน – วัดจันทราวาส
 5. ตำบลเจดีย์  – สวนน้ำ C&Y Water Park
 6. ตำบลบ้านดอน  – วัดยางไทยเจริญผล ศูนย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมไตดำโบราณ

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว

 1. ตำบลสระพังลาน  – วัดสระพังลาน ศาลปู่สิงหา
 2. ตำบลดอนมะเกลือ  – วัดดอนมะเกลือ ศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยทรงดำ

กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะเกลือ

วัดเขาดีสลัก

พระพุทธปุษยคิรีศรีสุวรรณภูมิ     

 

อุทยานพระฤาษีนารอด


 

จุดเด่น/ความน่าสนใจของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : มีหลายจุดเด่น เช่น

จุดเด่นที่ 1 คู่มือเส้นทางท่องเที่ยวเล่มนี้ ได้รวบรวมสถานที่ เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ของอำเภออู่ทอง รวมทั้งสิ้น 13 ตำบล ประกอบด้วยสถานที่เชิงประวัติศาสตร์  16 แห่ง วัฒนธรรมและประเพณี 15 รายการ ทรัพยาการธรรมชาติ  3 แห่ง และอื่น ๆ 3 แห่ง ด้วยภาพสี สวยสด งดงาม ทั้งเล่ม พร้อมคำอธิบายย่อๆ เพื่อผู้ที่ต้องการศึกษาได้มีความรู้

จุดเด่นที่ 2 เส้นทางการท่องเที่ยวอู่ทอง โดยจักรยาน 2 วัน

วันแรก

9.00 -12.00 น. ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง

12.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.30-17.00 น. วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม

 

วันที่สอง

9.00-12..00 น. – วัดเขาดีสลัก

12.00  น. – รับประทานอาหาร

13.30-16.00 น  – วัดเขากำแพง วัดเขาถ้ำเสือ สวนหินธรรมชาติพุหางนาค

 

เส้นทางการท่องเที่ยวอู่ทอง โดยจักรยาน 3 วัน

วันแรก

9.00-12.00 น. – ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอู่ทอง

12.00 น. – รับประทานอาหาร ร้านครัวผู้ใหญ่เงาะ

13.30-17.30 น. – วิถีชีวิตบ้านโคก วิถีชีวิตบ้านดงเย็น พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ

วัดเขาทำเทียม

วันที่สอง

9.00 -12.00 น  – ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) วัดเขาตีสลัก

12.00 น. –รับประทานอาหาร

13.00–16.00 น.– วัดเขากำแพง สวนหินธรรมชาติพุหางนาค

วันที่สาม

9.00 -12.00 น.- วัดเขาถ้ำเสือ อุทยานพระฤาษีนารอด

12.00 น.–รับประทานอาหาร

13.00-15.00 น.–วัดเขาถ้ำโกปิดทอง  วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

จุดเด่นที่ 3 : แผนที่แสดงเส้นทางการท่องเที่ยวโดยจักรยาน ระยะทาง 13 กิโลเมตร

และ 41 กิโลเมตร

จุดเด่นที่ 4 : หนังสือคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ฯ  จะมีบาร์โค๊ตเพื่อให้ผู้สนใจสามารถใช้โทรศัพท์มือถือโหลดรายละเอียดของสถานที่ทุกแห่งที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้

 

 

อื่นๆ ตามความเหมาะสม :

คู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากจะเป็นคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาประวัติและรายละเอียดพอสังเขป เกี่ยวกับสถานที่เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังมีส่วนสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสามารถเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในอำเภออู่ทองยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจอยู่อีกมากมาย เนื่องจากเป็นพื้นที่เมืองโบราณและมีเรื่องราวในพื้นที่ที่ยาวนาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์     บรรณากร

คู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวฯฉบับสมบูรณ์