ข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครูระหว่างกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาเริ่ม : 18 ธันวาคม 2560 (สัญญาห้าปี) ระยะเวลาสิ้นสุด : พ.ศ. 2565 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครูระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ มหาวิทยาลั ...
อ่านเพิ่มเติม