บรรณากร


ผศ.ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์


 

ประเพณีลอยกระทงกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์วัฒนธรรม
.. อ่านต่อ ..
กฎหมายภาษีอากร (Tax Law)
.. อ่านต่อ ..
การเงินธุรกิจ (Business Finance)
.. อ่านต่อ ..
การบัญชีเพื่อการจัดการ (Accounting Management)
.. อ่านต่อ ..
การภาษีอากร ๒
.. อ่านต่อ ..
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Management)
.. อ่านต่อ ..
ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวเหนียว กข๖ กรณีศึกษาตำบลงิ้ว อ.เมือง จังหวัดเชียงราย
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จังหวัดนครนายก
.. อ่านต่อ ..
รูปแบบการจัดการความรู้ในเชิงธุรกิจขนาดใหญ่ ศึกษากรณีโรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาคร
.. อ่านต่อ ..
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
.. อ่านต่อ ..