คณาจารย์และบุคลากรที่มีความประสงค์ จะส่งผลงานทางวิชาการขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศฯ ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

๑. หนังสือยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ (ดาวน์โหลดที่นี่**

๒. แบบฟอร์มสำหรับการนำเสนอบทสรุปผลงานทางวิชาการ (ดาวน์โหลดที่นี่ 📄PDF/📑DOCX**

๓.​ บทคัดย่อของผลงาน ในรูปแบบ Microsoft Word (.doc/.docx) **

๔. ระบุ Keyword เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเพื่อให้ Google สืบค้น **

๕. ไฟล์ผลงานในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word (.doc/.docx) **

๖. ไฟล์ผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF (.pdf) ** (ที่จัดรูปเล่มแล้ว)

๗. หากเป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์ ให้แนบ URL ของเอกสารต้นทางด้วย (เช่น http://link.springer.com/article/10.1007/s12190-012-0630-4) เป็นต้น

๘. หากมีไฟล์วีดีโอ ให้แนบแผ่น CD/DVD มาด้วย

๙. หากมีไฟล์ที่อยู่บน Social Network เช่น บน YouTube ให้แนบ URL (เช่น https://www.youtube.com/watch?v=Myeq2j9UNp0) และบอกขนาดที่จะแสดงผล:หน่วยเป็น Pixel เช่น 640 x 480 px เป็นต้น
**หากไม่ได้ระบุ ทางผู้เรียบเรียงจะนำขึ้นแบบเห็นสมควรกับขนาดเนื้อหาในไฟล์นั้นๆ

 

** = สำคัญ