บรรณากร


ผศ.ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์


 

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
.. อ่านต่อ ..
จากวิดีโอถึงออนไลน์ | พฤติกรรมผู้ใช้ กับรูปแบบและช่องทางที่เปลี่ยนไปในการวิจารณ์ภาพยนตร์
.. อ่านต่อ ..
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
.. อ่านต่อ ..
ค่ายเพลง “บทเพลงตามรอยพ่ออัครศิลปิน” ปี ๒๕๖๐
.. อ่านต่อ ..
ค่ายละครเวที : ละครเวทีบ้านสมเด็จฯ “จุดจบแห่งพันธนาการ” ปี 2560
.. อ่านต่อ ..
การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบางน้ำผึ้งในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
.. อ่านต่อ ..
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อโลจิสติกส์
.. อ่านต่อ ..
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตหอยนางรม : กรณีศึกษาเกษตรกร ในเขตอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.. อ่านต่อ ..
ส้วม ๆ 
.. อ่านต่อ ..
ศึกษาการนุ่ง พับ จับ จีบ ศิลปะอาภรณ์ละครไทย สู่การออกแบบโรงมหรสพละครในเคลื่อนที่
.. อ่านต่อ ..
การประกวดแข่งขันรายการนวัตกรรมอาหารใน (Thailand Innovative Urban Food Challenge ๒๐๑๗) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงินและเหรียญทองแดง สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี
.. อ่านต่อ ..
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
.. อ่านต่อ ..
การปรุงอาหาร (การผลิตรายการ) แบบ You  Can Do It!
.. อ่านต่อ ..
อิทธิพลของสื่อภาพยนตร์ต่อคำหยาบคายด้านความสัมพันธ์เชิงชู้สาวในบทภาพยนตร์ เรื่อง “ปั๊มน้ำมัน”
.. อ่านต่อ ..
การจัดนิทรรศการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวไทย
.. อ่านต่อ ..