บรรณากร

รศ.ศรีมงคล เทพเรณู


 

ความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาไทย
.. อ่านต่อ ..
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
.. อ่านต่อ ..
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องซื้อขายแลกเปลี่ยนให้
.. อ่านต่อ ..
จิตวิทยาสำหรับครู
.. อ่านต่อ ..
จิตวิทยาการแนะแนวสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
.. อ่านต่อ ..
การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
.. อ่านต่อ ..
การบริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษา
.. อ่านต่อ ..
ความเป็นครู
.. อ่านต่อ ..