SMT : Science Mathematic Technology


บรรณากร

รศ.ดร.อำนวย เดชชัยศรี


 

การลดสัญญาณรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์ขับหลอด แอลอีดี
.. อ่านต่อ ..
การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล
.. อ่านต่อ ..
อิทธิพลของการสั่นสะเทือนเชิงกลต่อการเกิดฟลูอิดไดเซชันของ อนุภาคในฟลูอิดไดซ์เบดแบบสั่น
.. อ่านต่อ ..
Convergence Theorem for Solving the Common Solution of System of Generalized Equilibrium and Variational Inequality and Fixed Point Problems with Application to Complementarity Problem
.. อ่านต่อ ..
ผลของการแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนเรื่อง ลอการิทึม ด้วยการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เอกสารฝึกหัด
.. อ่านต่อ ..
การศึกษาความหลากชนิด และความชุกชุมของนกในสวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
.. อ่านต่อ ..
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของส้มลม
.. อ่านต่อ ..
เทคนิคการสอนวิชาเคมีเรื่องปริมาณสัมพันธ์และปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
.. อ่านต่อ ..
เทคนิคการสอนวิชาเคมีเรื่องโปรตีนและไขมัน
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการถนอมอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร
.. อ่านต่อ ..
ตัวแบบสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ซิกซ์ซิกม่า
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
.. อ่านต่อ ..
ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่า เพื่อการบริหารและการประมวลผลงานทะเบียน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตกรุงเทพมหานคร
.. อ่านต่อ ..
ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องสมุนไพรในอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมวาดภาพ Paint Brush กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
.. อ่านต่อ ..