SMT : Science Mathematic Technology


บรรณากร

รศ.ดร.อำนวย เดชชัยศรี


 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
.. อ่านต่อ ..
ฟิสิกส์ 1
.. อ่านต่อ ..
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการแสดงบทบาทสมมุติ
.. อ่านต่อ ..
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนเครือข่ายสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
.. อ่านต่อ ..
การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการฟาร์มกล้วยไม้ในพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร (Environmental Management for Orchid Farming in Bangkok Suburb Area)
.. อ่านต่อ ..
The MLPG with improved weight function two – dimensional heat equation with non – local boundary condition
.. อ่านต่อ ..
Solution of Quadratic Functional Equation
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องอะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
.. อ่านต่อ ..
การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตคอมเพรสเซอร์
.. อ่านต่อ ..
วัสดุเชิงประกอบพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยเส้นใยผักตบชวา
.. อ่านต่อ ..
ผลของการงอกต่อปริมาณอนินทรีย์ฟอสฟอรัส กรดไฟติกและกรดแกมมา-แอมิโนบิวทิริก (กาบา) ของข้าวไทยพันธุ์กข ๔๑
.. อ่านต่อ ..
พืชสมุนไพร: กรณีศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสีของวัตถุกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
.. อ่านต่อ ..