ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่าเพื่อการบริหารและการประมวลผลงานทะเบียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตกรุงเทพมหานคร

The   Six  Sigma  Quality Information Models  for  Administering  and Processing  in Registration  of Rajabhat  Universities, Bangkok

 

ปวิช  ผลงาม*  สมชัย  ชินะตระกูล**

จารึก  ชูกิตติกุล**  วจี  ชูกิตติกุล** 

*สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

**คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


      ปวิช  ผลงาม. (2556).  ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่า  เพื่อการบริหารและ การประมวลผล

                                           งานทะเบียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร.   

                                           วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์.  13(2): 131- 142

       วารสารวิชาการ          ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์

       ลิงค์ที่เข้าถึงได้            http://sci.bsru.ac.th/sciweb/eMagazine-13-2.php