ชื่อเรื่อง “ อิทธิพลของการสั่นสะเทือนเชิงกลต่อการเกิดฟลูอิดไดเซชันของอนุภาคในฟลูอิดไดซ์เบดแบบสั่น ”
โดย อาจารย์วันวิสาข์ กาญจนาภรณ์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จุดเด่นของบทความวิจัยนี้คือ :-

บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของการสั่นสะเทือนเชิงกลต่อการเกิดฟลูอิดไดเซชันของอนุภาคในฟลูอิดไดซ์เบดแบบสั่น วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ฟลูอิดไดเซชันภายใต้สภาวะการสั่นสะเทือนของฟลูอิดไดซ์เบคคอลัมน์ สามารถสรุปได้ว่า เมื่อความเข้มของการสั่นสะเทือนมีค่าเพิ่มขึ้นค่าความเร็วต่ำสุดของการเกิดฟลูอิดไดเซชันและค่าความดันลดคร่อมเบคมีค่าลดลง งานวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเงื่อนไขที่ต้องการได้เช่นการประยุกต์ใช้ในระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการเกาะกันแน่น ความชื้นสูง การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น การนำฟลูอิดไดซ์เบดไปใช้ในกระบวนการแช่แข็งอาหารหรือนำไปใช้ในการถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลหรือการขนถ่ายอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากๆให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานได้ นับเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างยิ่ง

View Fullscreen