ชื่อผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการถนอมอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร

ประเภทผลงานวิชาการ : งานวิจัย

ปีที่พิมพ์ : ๒๕๕๔

ชื่อเจ้าของผลงานทางวิชาการ : ดวงพร ภู่ทอง   มหาบัณฑิตสาขาวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

       ผู้วิจัยได้ข้อสรุปจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า สื่อคอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลต่อการรับรู้และเรียนรู้ได้ บางเรื่องก็สามารถฝึกทักษะซ้ำๆได้จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การถนอมอาหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน   สังกัดกรุงเทพมหานคร  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐    และศึกษาหาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าว

       สรุปผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการถนอมอาหาร  ได้ทดลองกับกลุ่มทดลอง ๓ ขั้นตอน ได้แก่  รายบุคคล  กลุ่มย่อย  กลุ่มใหญ่ พบว่า คะแนนทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน(E1)มีค่าเท่ากับ ๘.๓๓ และคะแนนทำแบบทดสอบหลังเรียน(E2)๘๓.๗๘ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  นอกจากนี้ยังพบว่า คุณภาพเครื่องมือของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านโครงสร้างเทคนิคอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  มีค่าเฉลี่ย  ๔.๖๐  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๐๙ สำหรับคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหา   ผลการวิจัยคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๐๘       (สำหรับรายละเอียดของงานวิจัยสามารถสืบค้นได้จาก Web-online มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

รศ.ดร.อำนวย    เดชชัยศรี    บรรณากร

MST :  คณิต / วิทย์ / เทคโนโลยี