ตัวแบบสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ซิกซ์ซิกม่า 

The   Model  for  Six  Sigma  Software  Development

นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์*  สมชัย  ชินะตระกูล**

จารึก  ชูกิตติกุล**  วจี  ชูกิตติกุล** 

*สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

**คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อสร้างและประเมินการยอมรับตัวแบบเชิงแนวคิด

สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพซิกซ์ซิกม่าที่มีชื่อรียกว่า ตัวแบบพาดิท  และคู่มือการใช้งาน

       ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ซิกซ์ซิกม่าของตัวแบบพาดิทประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  ผลการวิจัย   ทำให้ได้นวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ  ได้แก่ตัวแบบพาดิท  สำหรับใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้คุณภาพระดับซิกซ์ซิกม่า  พร้อมคู่มือการใช้งาน

       ศึกษารายละเอียดได้ในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์

      นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์. (2556).  ตัวแบบสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ซิกซ์ซิกม่า.

                                           วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 13(2): 118 – 130

       วารสารวิชาการ            ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์

       ลิงค์ที่เข้าถึงได้              http://sci.bsru.ac.th/sciweb/eMagazine-13-2.php