ชื่อเรื่อง “ การลดสัญญาณรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์ขับหลอดแอลอีดี ”
โดย อาจารย์พีรวัจน์ มีสุขและคณะ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จุดเด่นของบทความวิจัยนี้คือ:-
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการศึกษาการลดสัญญาณรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์ขับหลอดแอลอีดี ผลการวิจัยพบว่าวงจรลดสัญญาณรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถลดสัญญ
าณรบกวนให้หลอดแอลอีดีชนิด A และ B มีค่าสัญญาณรบกวนผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนชนิด C สามารถลดสัญญาณรบกวนได้เช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถลดสัญญาณรบกวนให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและวงจรภายในของอุปกรณ์ขับหลอด ประโยชน์ของบทความวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ในวงการแพทย์ เพื่อผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่ให้มีสัญญาณรบกวนในการตรวจวัดผู้ป่วย หรือใช้ในการสื่อสารไม่ให้มีสัญญาณรบกวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องบิน บทความวิจัยนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งช าติฉบับที่ 12 เพื่อนำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และสามารถนำไปประยุกต์วิจัยต่อยอดได้เป็นอย่างดี

View Fullscreen