ชื่อเรื่อง “ การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล ”
โดย อาจารย์พีรวัจน์ มีสุขและคณะ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จุดเด่นของบทความวิจัยนี้คือ :-
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล เพื่อทดสอบหาการผลิตแรงดันไฟฟ้าสูงสุดจากผลต่างระหว่างอุณหภูมิด้านความร้อนและอุณหภูมิด้านความเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล ผลการทดลองพบว่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลมีผลทำให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่ม
ขึ้นประโยชน์ของบทความวิจัยนี้คือนำไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมและด้านการแพทย์ตลอดจนด้านอื่นๆที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ลดค่าใช้จ่ายจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล

View Fullscreen