การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พงศ์รัศมิ์  เฟื่องฟู 1*   สมภพ  แซ่ลี้ 1

ปรวีณ์  โชติพิทยสุนนท์1    นันทพร  ชื่นสุพันธรัตน์1

กฤษฏา  สังขมงคล1    วีรภัทร  เผ่าพงศ์ประเสริฐ2

1สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ( ค.บ.5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรุงเทพฯ

2สาขาวิชาคณิตศาสตร์   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรุงเทพฯ

*Corresponding  author email  address: [email protected]


 

       การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ  (1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่องอสมการ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องอสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และ (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องอสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กับเกณฑ์ร้อยละ  70  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนสวนอนันต์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน 18 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 

       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   ประกอบด้วย  (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องอสมการ  จำนวน 3 แผน  รวม 8 คาบ(2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่องอสมการ  สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 3 ชุด และ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  เรื่องอสมการ  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน  20 ข้อ  มีค่าความยากตั้งแต่ 0.30 ถึง 0 .65  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.20 ถึง 0.60  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.819  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าที ( t-test )

ผลการวิจัยพบว่า 

       (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่องอสมการ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2 )  เท่ากับ85.65 / 81.40  ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ  75/75    

       (2) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องอสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

       (3) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องอสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.40  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  70 ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

———————————————————————