โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพนันหวยใต้ดิน เก็บข้อมูลในวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2559 จำนวน 1,154 กลุ่มตัวอย่าง


โพล ระบุ คนกทม.ร้อยละ 75.5 % รู้สึกว่า การพนันหวยใต้ดินเป็นเรื่องปกติ ยอมรับเคยเข้าไปมีส่วนร่วมกับการพนันหวยใต้ดิน 53.8%

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพนันหวยใต้ดิน โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,154 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2559 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพล กล่าวว่า ทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพล ต้องการสะท้อนความคิดเห็นในเรื่องการพนันหวยใต้ดิน ว่าในปัจจุบันสังคมมองการพนันหวยใต้ดินว่า เป็นอย่างไร ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และรัฐบาล มีนโยบายด้านการปราบปรามการพนัน การพนันหวยใต้ดินที่ถือได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ทุกคนเคยพบเจอจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของประชาชน การลักลอบเล่นการพนันหวยใต้ดิน ที่เป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยมายาวนาน ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการพนันหวยใต้ดิน มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยพบเห็นการพนันหวยใต้ดิน ร้อยละ 79.2 ไม่เคยเห็น ร้อยละ 15.9 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.9 และรู้สึกว่าการพนันหวยใต้ดินเป็นเรื่องปกติ ร้อยละ 75.5 รู้สึกว่าไม่ปกติ ร้อยละ 15.3 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 9.2

การพนันหวยใต้ดินเป็นการกระทำผิดกฎหมาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ทราบ ร้อยละ 88.6 ไม่ทราบร้อยละ 6.3 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.1 และเคยเข้าไปมีส่วนร่วมกับการพนันหวยใต้ดิน ร้อยละ 53.8 ไม่เคยมีส่วนร่วมกับการพนันหวยใต้ดิน ร้อยละ 40.9 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.3

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค,อินเตอร์เน็ตกระตุ้นทำให้เกิดการพนันหวยใต้ดิน ร้อยละ 58.4 อันดับสองคือโทรทัศน์ ร้อยละ 18.9 อันดับสามคือหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 13.7

และคิดว่าในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้มงวดในการป้องกันไม่ให้มีการพนันหวยใต้ดิน ร้อยละ 58.8 คิดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้เข้มงวด ร้อยละ 14.3 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 26.9

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยากให้ทางรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้มงวดในการป้องกันไม่ให้มีการพนันหวยใต้ดิน ร้อยละ 56.2 และไม่อยากให้เข้มงวด ร้อยละ 21.9


โดยได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชนดังต่อไปนี้

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/content/810352

หนังสือพิมพ์แนวหน้า http://www.naewna.com/view/highlight/248645

Today Line https://today.line.me/…/d388bb6236c90fbaf0e559b21f8833ce0d6…