โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลในวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2559  จำนวน 1,116 กลุ่มตัวอย่าง


6 ธ.ค.59 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,116 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

ในหนึ่งสัปดาห์ท่านมีการใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ โดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่อสัปดาห์
ร้อยละ 30.6 จำนวน 1 – 2 ครั้ง
ร้อยละ 21.6 จำนวน 3 – 4 ครั้ง
ร้อยละ 13.2 จำนวน 5 – 6 ครั้ง
ร้อยละ 12.6 จำนวน 7 – 8 ครั้ง
ร้อยละ 10.3 ไม่เคยใช้
ร้อยละ 6.5 จำนวนมากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป
ร้อยละ 5.2 จำนวน 9 – 10 ครั้ง

เมื่อท่านพบปัญหาจากรถแท็กซี่มิเตอร์ ท่านจะร้องเรียนผ่านช่องทางใด
ร้อยละ 41.9 ร้องเรียนกรมการขนส่งทางบกเบอร์ 1584
ร้อยละ 22.3 โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย/เฟสบุ๊ค
ร้อยละ 19.8 ไม่ทราบช่องทางการร้องเรียน
ร้อยละ 10.4 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก
ร้อยละ 04.6 ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน
ร้อยละ 01.0 อื่นๆ

ในปัจจุบันท่านใช้งานรถแท็กซี่มิเตอร์เพราะเหตุผลใด
ร้อยละ 46.8 เพื่อความสะดวกสบาย
ร้อยละ 22.9 ลดปัญหาการหาที่จอดรถ
ร้อยละ 21.2 เพื่อความรวดเร็ว
ร้อยละ 09.1 เมาไม่ขับ

ในปัจจุบันท่านพบปัญหาใดจากการให้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด
ร้อยละ 41.9 ไม่จอดรับผู้โดยสาร/ปฏิเสธผู้โดยสาร
ร้อยละ 21.2 พาอ้อมขับในเส้นทางไกลขึ้น
ร้อยละ 10.8 มารยาทของคนขับ
ร้อยละ 10.1 ขับรถเร็ว/ผิดกฎจราจร
ร้อยละ 07.3 เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตรา
ร้อยละ 05.6 โกงค่ามิเตอร์/ไม่กดมิเตอร์
ร้อยละ 03.1 ส่งไม่ถึงจุดหมายปลายทาง

ท่านเคยถูกรถแท็กซี่มิเตอร์ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารหรือไม่
ร้อยละ 77.8 เคย
ร้อยละ 18.2 ไม่เคย
ร้อยละ 04.0 ไม่แน่ใจ

ท่านคิดอยากให้รถแท็กซี่มิเตอร์มีการปรับปรุงในเรื่องใดมากที่สุด
ร้อยละ 54.4 มารยาทของคนขับแท็กซี่มิเตอร์
ร้อยละ 29.6 สภาพรถยนต์แท็กซี่มิเตอร์
ร้อยละ 13.2 การแต่งกายของคนขับแท็กซี่มิเตอร์
ร้อยละ 02.8 อื่นๆ

ท่านเคยใช้บริการการเรียกรถแท็กซี่มิเตอร์ผ่านทางโทรศัพท์ หรือไม่
ร้อยละ 49.0 เคย
ร้อยละ 47.5 ไม่เคย
ร้อยละ 03.5 ไม่แน่ใจ

ท่านเคยใช้บริการการเรียกรถแท็กซี่มิเตอร์ผ่านทางแอปพลิเคชั่น หรือไม่
ร้อยละ 51.6 เคย
ร้อยละ 44.4 ไม่เคย
ร้อยละ 04.0 ไม่แน่ใจ

หากท่านเคยใช้บริการการเรียกรถแท็กซี่มิเตอร์ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ท่านใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่นใด
ร้อยละ 54.4 แกร็บแท็กซี่ (Grab Taxi)
ร้อยละ 14.3 อีซี่แท็กซี่ (Easy Taxi)
ร้อยละ 14.9 อูเบอร์ (Uber)
ร้อยละ 16.4 ออลไทยแท็กซี่ (All Thai Taxi)


โดยได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชนดังต่อไปนี้

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/content/803722

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ http://www.thansettakij.com/2016/12/06/118382

หนังสือพิมพ์แนวหน้า http://www.naewna.com/local/247779