ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนวังไกลกังวล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ชื่อผู้วิจัย : สิปปกร  ศรีพรหมทอง
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ดร.มณีเหมทานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษดาผ่องพิทยา
ปีการศึกษา : 2560

 

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนวังไกลกังวล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  10 ใน 4 ด้าน ได้แก่     1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนวังไกลกังวลปีการศึกษา 2559 จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า                5  ระดับและแบบตรวจสอบรายการ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนวังไกลกังวล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  10 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  

คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการศึกษา

 


 

Title : Management of The Participation in Education teachers in Wangklaikangwon School under The Secondary Education Service Area Office 10
Author : Sippakorn Sripromthong
Program : Educational Administration
Major Advisor : Associate Professor Dr.Manee Hametanon
Co-advisor Assistant : Professor Dr.Kritsada Phongpittaya
Academic Year : 2017

 

ABSTRACT

             Management of The Participation in Education teachers in Wangklaikangwon School under The Secondary Education Service Area Office 10. The population included 120 personnel in 4 aspects which were 1) Management Academic Administration 2) Management Administration budget 3) Management Personnel management 4) Management General administration.  Data were collected using 5- point rating scale questionnaire and checklist and were statistically analyzed in percentage, arithmetic mean, and standard deviation.

Management of The Participation in Education teachers in Wangklaikangwon School under The Secondary Education Service Area Office 10 was generally found at high level. After item analysis, Academicby mean score in descending order as follows:Management Academic Administration Management General Administration and Management Personnel management average minimum.

Keywords: The Participation, Education Management