ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการเชิงกระบวนการของโรงเรียนในกลุ่มพุทธมณฑล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ชื่อผู้วิจัย : ดรุณี สารทา
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา
ปีการศึกษา : 2560

 

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการเชิงกระบวนการของโรงเรียนในกลุ่มพุทธมณฑล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใน   5 ด้าน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มพุทธมณฑล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 163 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการเชิงกระบวนการของโรงเรียนในกลุ่มพุทธมณฑลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเรียงลำดับดังนี้พบว่าด้านการควบคุมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือด้านการอำนวยการและด้านการจัดองค์การมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

คำสำคัญ : การบริหารจัดการเชิงกระบวนการ

 


 

Title : Administrative Level Process Management of School in The Phutthamonthon Group Nakhonpathom Service Primary Educational Area Office 2
Author : Darunee Saratha
Program : Educational Administration
Major : Advisor Associate Professor Dr.Manee Hemthanon
Co-advisor : Assistant Professor Dr.Kisda Pongpittaya
Academic Year : 2017

 

ABSTRACT

             The purposes of this research were to study of Administrative level process management of school in the Phutthamonthon group. Nakhonpathom Service Primary Educational Area Office 2. In 5 sides. The population includes 163 administrators, faculty, teacher, and educational Personnel departments. The instruments used in the research were Likert Scale questionnaire and Check-List. Statistics used for data analysis were mean, percentage, and standard deviation.

Administrative process management of school in the Phutthamonthon group. Nakhonpathom Service Primary Educational Area Office 2. The mean level is very high when considering the sorting value were control has the highest mean. The second is director and organization has the lowest mean.

Keyword: Administrative process management