ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา (กศน.) สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี
ชื่อผู้วิจัย : ปิยะพร  ทองสุข
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี  เหมทานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ผ่องพิทยา
ปีการศึกษา : 2560

 

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา (กศน.) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี ใน 6 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  2) ด้านระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา  3) ด้านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน  4) ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  5) ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา  และ 6) ด้าน ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลของสถานศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในเรื่องนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี  จำนวน 147 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า  5  ระดับและแบบตรวจสอบรายการ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา(กศน.) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า การบริหารระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลของสถานศึกษา ส่วนการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

คำสำคัญ : การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย       

 


 

Title : The Management InformationSyatem ofPlace ofEducation UnderRatchaburiprovincial Office ofTheNon-Formal And Informal Education
Author : PiyapornThongsuk
Program Educational : Administration
Major Advisor Associate : Professor Dr.ManeeHemthanon 
Co- Advisor Assistant : Professor Dr.KisdaPhongpittaya
Academic Year : 2017

 

ABSTRACT

             The purpose of this research was to study The Management Information System of   Place of  Education Under Ratchaburiprovincial Office of The  Non-Formal And Informal Education. The population included 147 personnel in 6 aspects which were 1) Management information systems  2) Management  information systems for basic information of the school  3) Management  information systems about students  4) Management  information systems for academic administration 5) Management information systems for school administration 6) Management information systems for reporting. Data were collected using the point rating scale. The analysis of data had been done by percentage, mean and standard deviation.

The findings of this study had been found that the Management  information systems  of  education  personnel  under Ratchaburi Provincial Office of the Non-formal and Informal Education was generally found at  high level. After item analysis, all of them could be rated by mean score descending order as follows : management information systems for academic administration management information systems for reporting and management information system for school administration. 

Keywords : Management Information Systems, Non-formal and Informal Education.