ชื่อเรื่อง : การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้วิจัย : พิสมัย  จิตรเจริญ

สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี  เหมทานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ผ่องพิทยา

ปีการศึกษา : 2560

 

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และ 4) ด้านการวัดและประเมินผล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จำนวนทั้งสิ้น 98 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการ

 


 

Title : The Academic Administration of Wat Sakae-Ngam School Bangkhunthian District, Office Under Bangkok Metropolitan Administration

Author : Pitsamai   Chitcharoen 

Program : Educational Administration

Major Advisor Associate : Professor Dr.Manee Hemthanon

Co-advisor assistant : Professor Dr.Kisda Pongpittaya

Academic Year : 2017

 

ABSTRACT 

         This survey research aims to investigate the academic administration of Wat Sakae-Ngam School in Bangkhunthian District, Bangkok in 4 aspects, including 1) the school’s curriculum and its application 2) the schooling management 3) the application of educational media, innovation, and technology in the schooling system, and 4) the educational evaluation and assessment. The research for develop education quality and quality assurance development within, school. In this research, 98 teachers in the school year of 2016 of Wat Sakae-Ngam School in Bangkhunthian District, Bangkok were well-selected as research population. After the data collection was carried out, the solid data was achieved through average and standard deviation, and analyzed and evaluated by an instant computer program. 

The research found that the academic administration of Wat Sakae-Ngam School in Bangkhunthian District, Bangkok was satisfyingly excellent in all aspects. Nonetheless, the school’s curriculum and its application were witnessed with the highest average, while the schooling management was ranked slightly inferior. The aspect seen with the lowest average was considered as the application of educational media, innovation, and technology in the schooling system.

Keyword: The academic administration