ชื่อเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนวัดบางปลา(สมุทรวันราษฎร์ บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร
ชื่อผู้วิจัย ฐิติพร  ทานา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  สุธีนิรันดร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.พนัส  จันทร์ศรีทอง
ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนวัดบางปลา(สมุทรวันราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใน 3 ด้าน 1) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2) สภาพแวดล้อมทางวิชาการ 3) สภาพแวดล้อมทางการบริหาร จัดการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่าการจัดสภาพแวดล้อมของโรงโรงเรียนวัดบางปลา (สมุทรวันราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดยรวมใน 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการสูงสุด รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ ส่วนด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
คำสำคัญ : การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

 


 

Title The Environmental Management of Watbangpla (samutwanratbumroong) School under Samutsakhon Primary Educational Service Area Office
Author Thitiphorn Tana
Program Educational Administration
Major Advisor Assistant Professor Dr.Niran Suteeniran
Co-Advisor Dr.Panus Jansrithong
Academic Year 2017

 

ABSTRACT

   The purpose of this study was to the environmental management of Watbangpla (samutwanratbumroong) under Samutsakhon Primary Educational Service Area Office in 3 aspects : 1) physical environment 2) academic environment 3) management environment The population of this research was 38 teachers and educational personnel the scales are five levels according to the concept of Kirk the statistical items used for data analysis were percentage, mean and standard deviation.

The findings were as follows : the environment management of Watbangpla (samutwanratbumroong) School under Samutsakhon Primary Educational Service Area Office in a very high level. When considering each item, it was found that the highest academic environment was themanagement environment, the physical environment has the lowest mean.
Keyword : School Environmental Management