ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การจัดการศึกษา ของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ เมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผู้วิจัย สกุนต์พงษ์  ศรีวรนาถ
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร. พนัส  จันทร์ศรีทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.มณี  เหมทานนท์
ปีการศึกษา 2559

 

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการใช้กลยุทธ์การจัดการศึกษาของ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 4 ด้าน ดังนี้1) ด้านงบประมาณ2) ด้านวัสดุ อุปกรณ์3) ด้านบุคลากร 4) ด้านการบริหารจัดการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี จำนวน 63คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับและแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การจัดการศึกษาของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ ส่วนด้านวัสดุ อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

คำสำคัญ: กลยุทธ์, การจัดการศึกษา

 


 

Title Strategy in Educational Management of the Religion and Culture Division under Local Administrative Organization in Muang District of  Phetchaburi Province
Author Sakunpong  Sriworanat
Program Educational Administration
Major Advisor Dr. Panus Junsrithong
Co-Advisor Associate Professor Dr.Manee Hemthanon
Academic Year 2016

 

ABSTRACT

              The purpose of this research was to study the implementation of strategy in educational management of the Religion and Culture Division under Local Administrative Organization in Muang District of Phetchaburi Provincein 4 aspects: 1) budget  2) equipment  3) personnel and  4) management. The population included 63 executives and staff. Data were collected using 5-point rating scale questionnaire and checklist and were statistically analyzed in percentage, mean, and standard deviation.

The findings showed thatthe implementation of strategy in educational management of the Religion and Culture Division under Local Administrative Organization in Muang District of Phetchaburi Provincein 4 aspectswas generally found at the high level. After item analysis,personnel was rated with the highest mean followed bymanagementand equipment.

Keywords: Strategy, Educational Management