โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


บ้านสมเด็จโพลล์, บ้าน, สมเด็จ, โพลล์, เผย, กทม, พึงพอใจ, ผลงาน, รัฐบาล, 2559

บ้านสมเด็จโพลล์ เผยคน กทม มีความพึงพอใจผลงานของรัฐบาลในปี 2559 ระดับปานกลาง แนะอยากให้แก้ไขปัญหาคอรัปชั่นมากที่สุด รองลงมาปัญหาเศรษฐกิจ และยาเสพติด

        ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,232 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2559  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อ ความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจผลงานของรัฐบาลในปี 2559 อันดับแรกคือ พึงพอใจมากร้อยละ 28.4 อันดับที่สองคือ พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 60.7 และ อันดับที่สามคือ พึงพอใจน้อย ร้อยละ 10.9 และอยากให้รัฐบาล นายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนมากที่สุด อันดับแรกคือ ปัญหาการคอรัปชั่น ร้อยละ 21.7 อันดับที่สองคือ ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ร้อยละ 20.3 และ อันดับที่สามคือ ปัญหายาเสพติดและการพนัน ร้อยละ 19.4

นอกจากนั้น อยากให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในปี 2560 อันดับแรกคือ อยาก ร้อยละ 53.2 อันดับที่สองคือ ไม่ อยาก ร้อยละ 25.6 และ อันดับที่สามคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.2 และ ในส่วนความพร้อมของประเทศไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ปี 2560 อันดับแรกคือ พร้อม ร้อยละ 52.8 อันดับที่สองคือ ไม่พร้อม ร้อยละ 25.4 และ อันดับที่สามคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.8

สิ่งที่จะช่วยทำให้คนไทยมีความสุขมากขึ้นในปี 2560 อันดับแรกคือ อยากให้คนในชาติมีความปรองดอง ร้อยละ 39.3 อันดับที่สองคือ อยากเห็นรัฐธรรมนูญใหม่ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศที่ดีขึ้น ร้อยละ 36.2 และ อันดับที่สามคือ อยากให้รัฐบาลยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ร้อยละ 24.4

บ้านสมเด็จโพลล์เผยคนกทม.พึงพอใจผลงานรัฐบาลปี 2559

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ทราบว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันคือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  ร้อยละ 57.5 ไม่ทราบ ร้อยละ 25.4 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 17.1 อยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนมากที่สุด อันดับแรกคือ ปัญหาการคอรัปชั่น ร้อยละ 25.6 อันดับที่สองคือ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ 15.7 และ อันดับที่สามคือ ปัญหาสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย ร้อยละ 15.1


เก็บข้อมูลในวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2559 จำนวน 1,232 กลุ่มตัวอย่าง โดยได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชนดังต่อไปนี้

สถานีโทรทัศน์ช่องhttps://www.thaich8.com/news_detail/21816

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก http://www.komchadluek.net/news/edu-health/254503

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้  http://www.lokwannee.com/web2013/?p=252150

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 3 มกราคม 2560 http://www.matichon.co.th/news/413595

หนังสือพิมพ์ M2F ฉบับวันที่ 5 มกราคม 2560