มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราเดชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แจ้งว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายใต้ชื่อทีม “นาฏศิลป์ไทยภาคกลาง”คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมรับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งควบคุมและดูแลการฝึกซ้อม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์ยุทธนา อัมระรงค์ อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ รุ่งสว่าง อาจารย์ไกรศร จันทน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม