โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคนไทยกับรัฐธรรมนูญ 2560 เก็บข้อมูลในวันที่ 6 – 28 เมษายน 2560 จำนวน 1,218 กลุ่มตัวอย่าง


 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2560 ปชช.เชื่อทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้น ลดปัญหาคอรัปชั่นส์ ได้นักการเมืองดีกว่าอดีต

       ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2560โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,218 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

       ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อรัฐธรรมนูญ 2560 หลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ..2560 เมื่อวันที่ เมษายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นับเป็นการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อย่างเป็นทางการ นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่20 ของประเทศไทย กำลังจะครบ1เดือนหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้นประชาชนมีความคาดหวังอย่างไรต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ..2560 แนวโน้มของประเทศไทยนักการเมืองที่ดีการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย ปัญหาคอรัปชั่นประโยชน์ของประชาชน

        ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.1 ทราบว่าเมื่อวันที่ 6 เมษายน2560 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ..2560 รองลงคือ ไม่ทราบร้อยละ 29.8 และไม่แน่ใจร้อยละ 12.1  และทราบว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่20ของประเทศไทยร้อยละ 44.8 รองลงคือ ไม่ทราบร้อยละ 32.8 และไม่แน่ใจร้อยละ 22.4

       กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าแนวโน้มประเทศไทยจะดีขึ้นหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ..2560 ร้อยละ 47.0 รองลงคือไม่ใช่ร้อยละ 27.8 และไม่แน่ใจร้อยละ 25.3 ละคิดว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ..2560 จะทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นร้อยละ 35.8 รองลงคือไม่ใช่ร้อยละ 29.2 และไม่แน่ใจร้อยละ 35.0

       ในส่วนปัญหาการคอรัปชั่นจะลดน้อยลงหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ..2560 ร้อยละ41.7 รองลงคือไม่ใช่ร้อยละ 32.3 และไม่แน่ใจร้อยละ 25.9 ทำให้ได้นักการเมืองที่ดีมากกว่าในอดีต ร้อยละ 42.2 รองลงคือไม่ใช่ร้อยละ 33.1 และไม่แน่ใจร้อยละ 24.7 และคิดว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ..2560 ทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นร้อยละ 44.9 รองลงคือไม่ใช่ร้อยละ 28.7 และไม่แน่ใจร้อยละ 26.4

 

โดยได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชนดังต่อไปนี้

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้  http://www.lokwannee.com/web2013/?p=267009

เว็บไซด์ Sanook  http://news.sanook.com/2211106/

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ https://www.dailynews.co.th/politics/572363

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก http://www.komchadluek.net/news/edu-health/275508

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8

หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 7 พฤษภาคม 2560