โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ เก็บข้อมูลในวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2560จำนวน 1,223 กลุ่มตัวอย่าง


       ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ เผย คนกทม. เกินครึ่งเคยใช้ Mobile Banking App ธนาคารกสิกรไทยยอดนิยม

       ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,223 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2560  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยมากที่สุด ร้อยละ 28.9 อันดับที่สองคือ ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 17.3 อันดับที่สามคือ ธนาคารกรุงเทพ ร้อยละ 16.2 อันดับที่สี่คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 12.3 และอันดับที่ห้าคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร้อยละ 10.7 และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการธนาคารพาณิชย์ มากที่สุด อันดับที่ 1 ธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 28.0 อันดับที่สองคือ ธนาคารกรุงเทพ ร้อยละ 17.3 อันดับที่สามคือ ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 15.9 อันดับที่สี่คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 12.6 และอันดับที่ห้าคือ ธนาคารทหารไทย ร้อยละ 10.1

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) ร้อยละ 58.8 และ ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) มากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ธนาคารกสิกรไทย (K-Mobile) ร้อยละ 29.2 อันดับที่สองคือ ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang m Banking) ร้อยละ 15.7 อันดับที่สามคือ ธนาคารกรุงไทย (KTB netbank) ร้อยละ 14.9 อันดับที่สี่คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EASY) ร้อยละ 14.1 และอันดับที่ห้าคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri) ร้อยละ 9.5

มีความพึงพอใจต่อการบริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) มากที่สุด อันดับที่ 1 ธนาคารกสิกรไทย (K-Mobile) ร้อยละ 28.4 อันดับที่สองคือ ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang m Banking) ร้อยละ 18.0 อันดับที่สามคือ ธนาคารกรุงไทย (KTB netbank) ร้อยละ 15.7 อันดับที่สี่คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EASY) ร้อยละ 13.8 และอันดับที่ห้าคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri) ร้อยละ 9.8

ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากให้ธนาคารพาณิชย์ มีการปรับปรุงในเรื่องการเพิ่มจำนวนตู้อัตโนมัติ (ATM,CDM) ให้มีจำนวนมากขึ้น ร้อยละ 25.5

 

โดยได้รับการเผยแพร่จากสื่อมวลชนดังต่อไปนี้

สำนักข่าวINN http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=775982

หนังสือพิมพ์แนวหน้า http://www.naewna.com/business/264689

เว็บไซด์ Sanook http://money.sanook.com/475801/

เว็บไซด์ MSN https://goo.gl/HMzQm1